درمان لک های پوستی

بدون دیدگاه

هایپرپیگمانتاسیون (لکه های تیره )

پاتوفیزیولوژی

هر کسی که مشکل هیپرپیگمانتاسیون داشته باشد می­داند که غلبه بر آن کار سختی است، زیرا ملانوسیت تحت تأثیر فاکتورهای بسیار زیادی است. معمولاً مشکل یکی نیست. ملانوسیت به “اربابان” بسیار زیادی باید پاسخ دهد، و تحریک بیش از حد این سیستم های سیگنال دهنده موجب تولید بیش از حد رنگدانه می­شود. این سیستم ها شامل موارد زیر است:

 

 • سیستم غدد درون ریز (هورمون تحریک کننده­ ملانینMSH، فاکتور رشد انسان HGF و ACTH از طریق غده هیپوفیز و هورمون تیروئید به اضافه استروژن).
 • کراتینوسیت.
 • فیبروبلاست.
 • خورشید (تابش اشعه فرابنفش).

 

آسیب به زیرساختی که از فرایند ملانین سازی پشتیبانی می­کند، مانند لایه خاردار، علت دیگر هیپرپیگمانتاسیون است. برای کارکرد درست، غشاء سلولی کراتینوسیت و ملانوسیت باید قابل نفوذ و بدون پراکسیداسیون لیپید باشد.

 

 • ملانوسیتها مستعد آسیب دیدن از اشعه فرابنفش هستند و دندریتهایشان کوتاه می­شود، که منجر به انباشت رنگدانه بیشتر در تعداد کمی کراتینوسیت در فاصله کم با ملانوسیت می­شود.
 • آسیب به میتوکندری ملانوسیت.
 • آسیب به کراتینوسیت ممکن است مانع جذب ملانوزوم شود که منجر به انباشت رنگدانه در طول غشاء پایه­ای می­شود.
 • از بین رفتن محل اتصال درم و اپیدرم ممکن است منجر به پایین رفتن رنگدانه به داخل میان پوست شود.

 

مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ

 • مقدار مواد روشن کننده پوست را افزایش می­دهد.
 • موجب از سرگیری کارکرد کراتینوسیت می­شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن به) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی­گرداند.
 • همچنین با از سرگیری کارکرد کراتینوسیت، که جذب رنگدانه را بهینه سازی می­کند.
 • فاکتور رشد کراتینوسیت (KGF/FGF7) انتقال ملانوزوم روی کراتینوسیت ها را از طریق تحریک فرایند فاگوسیتوز تقویت می­کند.
 • موجب از سرگیری کارکرد فیبروبلاست می­شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی­گرداند.
 • ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) را به حالت عادی برمی­گرداند. MAPK به وسیله­ی SLF و SCF روی c-KIT تحریک می­شود، HGF روی c-Met، bGFG روی FGFR-1/-2، LIF روی gp 130LIFRAlpha و GM-CSF روی GMCSFR. همه اینها از کراتینوسیت آزاد می­شوند. (MAPK فعال شده موجب افزایش میزان p53 و p53 فسفریل شده در سرین-15 می شود، که منجر به تشکیل رنگدانه بیشتر در سلول های در معرض اشعه فرابنفش می­شود).
 • ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق ET-1، Alpha-MSH، ACTH و PGE2، که از کراتینوسیت آزاد می­شود، را به حالت عادی برمی­گرداند.
 • ملانوسیت های اپیدرم به وسیله­MeGF شبیه bFGF پشتیبانی می­شوند.

دیگر اخبار و رویداد های برگزار شده آمیامد…

avatar
  عضویت در خبرنامه  
Notify of
فهرست