مطالعات بالینی میکرونیدلینگ

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. مطالعات بالینی میکرونیدلینگ

مطالعات و مقالاتی در مورد میکروپیگمنتیشن و میکرونیدلینگ:

مطالعات بالینی

میکرونیدلینگ باعث افزایش چشمگیر فیبرهای الاستیک در پوست تحت درمان می شود و ضخامت پوست را افزایش می دهد.

 Schwarz M, Laaff H. (2011) A prospective controlled assessment of microneedling with the Dermaroller device.

 Plast Reconstr Surg. Jun;127(6):146e-8e.

تزریق کلاژن به داخل پوست، که از طـریق میکـرونیدلینگ انجام می شـود، نتایج چشمگـیری در بهبـود چین و چـروک، ترمیم اسکارها، اسکار آکنه و استریا (استرچ مارک) دارد.

علاوه بر آن، اسکارهای سوختگی و اسکارهایی که روشن تر از پوست هستند از طریق ری وسکولاریزاسیون (بازگرداندن و حفظ جریان خون) و پیگمنتیشن مجدد، با پوست اطراف هم رنگ می شوند.

Fernandes D. (2005) Minimally invasive percutaneous collagen induction. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. Feb;17(1):51-63, vi.

Fernandes D. (2002) Percutaneous collagen induction: an alternative to laser resurfacing. Aesthet Surg J. May;22(3):307-9.

ثابت شـده است که 6 ماه پس از درمان با میکـرونیدلینگ، کلاژن و الاستین به صـورت قابل توجـهی افـزایش می یابند. کلاژن در ناحیه مـورد درمان در مقایسه با بافت اسکار به صـورت cross-linked می باشد و لایه کورنئوم به طور طبیعی ساخته می شود.

علاوه بر آن در نتیجه این عمل ضخامت اپیدرم 40% افزایش می یابد.

Aust MC, Fernandes D, Kolokythas P, Kaplan HM, Vogt PM. (2008) Percutaneous collagen induction therapy: an alternative

treatment for scars, wrinkles, and skin laxity. Plast Reconstr Surg. Apr;121(4):1421-9.

به دلیـل ریسک اندک PIH (تـورم پس از هایپـرپیگمنتیشن) در مقـایسه با روش های دیگـر درمانی ماننـد لایه بـرداری شیمیـایی و …، می توان از میکرونیدلینگ برای درمان تمام بیماران با انواع و رنگ های مختلف پوست استفاده کرد.

Fabbrocini G, Annunziata MC, D’Arco V, De Vita V, Lodi G, Mauriello MC, Pastore F, Monfrecola G. (2010)

Acne scars: pathogenesis, classification and treatment. Dermatol Res Pract. 2010:893080. Epub 2010 Oct 14.

میکرونیدلینگ باعث تخلیه فاکتورهای رشد (مانند TGF-β3, VEGF, EGF, FGF,…)، کلاژن نوع I و گلیکوزامین گلیکان از ژن می شود.

TGF-β3 در مقـایسه با TGF-β2 و TGF-β1، در مرحلـه اول به میـزان زیادی تنظیـم می شود که این امـر موجب کاهش بهبـود اسکار و ساختار طبیعی کلاژن می گردد.

Aust MC, Reimers K, Gohritz A, Jahn S, Stahl F, Repenning C, Scheper T, Altintas MA, Schwaiger N, Redeker J, Vogt PM (2010)

Percutaneous collagen induction. Scarless skin rejuvenation: fact or fiction? Clinical and Experimental Dermatology, 35, 437–439.

Aust MC, Reimers K, Repenning C, Stahl F, Jahn S, Guggenheim M, Schwaiger N, Gohritz A, Vogt PM. (2010) Percutaneous

collagen induction: minimally invasive skin rejuvenation without risk of hyperpigmentation-fact or fiction?

Plast Reconstr Surg. 2008 Nov;122(5):1553-63.

سـوراخ های بسیار ریزی که طـی میکرونیدلینگ بـر روی پـوست ایجاد می شـوند (بدون انسداد) حـدود 15-10 دقیقـه پس از درمـان بسته خواهند شد. در نتیجه، خطر عفونت های بعدی نیز کاهش می یابد.

Bal S, Kruithof AC, Liebl H, Tomerius M, Bouwstra JA, Lademann J, Meinke M. (2010a) In vivo visualization of microneedle

conduits in human skin using laser scanning microscopy.Laser Physics Letters. 7(3):242-247.

Bal SM, Kruithof AC, Zwier R, Dietz E, Bouwstra JA, Lademann J, Meinke MC. (2010b) Influence of microneedle shape on the

transport of a fluorescent dye into human skin in vivo. J Control Release. Oct 15;147(2):218-24. Epub 2010 Jul 25.

فهرست