» کارتریج های میکروپیگمنتیشن

کارتریج های میکروپیگمنتیشن

buywindows10key.com Buy Windows Product Key - OEM Windows 10, 8.1 Pro Keys, buy windows product keys today. We offer full support with every purchase. Instant download ! cheap Windows 10 Key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key


کارتریج های میکروپیگمنتیشن

 

0016_Layer-1-copy

1-micro cartridge
قطر سوزن:
کد محصول:E-0251C-A
ایده آل برای:هاشور بسیار ظریف
اطلاعات بیشتر: نفـوذ آسان، از اینکه عمق نفـوذ سوزن متناسب با پوست فـرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.

1-liner

1-liner cartridge
قطر سوزن: 0.4mm
کد محصول: E-0251-A
ایده آل برای: تکنیک مو به مو ترسیم خطوط ظریف، پر کردن مژه
اطلاعات بیشتر: نفـوذ آسان، از اینکه عمق نفـوذ سوزن متناسب با پوست فـرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.
3-liner 3-liner cartridge
قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0253-A
ایده آل برای: خطوط ظریف، فرم دادن به لب و چشم

3-micro1

3-micro cartridge

قطر سوزن: 0.18mm
کد محصول: E-0253C-A
ایده آل برای: تکنیک مو به مو، خطوط ظریف، فرم دادن به لب و چشم

3-outline 3-outline cartridge

قطر سوزن: 0.25mm
کد محصول: E-0253O-A
ایده آل برای: تکنیک مو به مو، خطوط ظریف، پر کردن مژه، سایه ابرو و لب

3-power1

3-power cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0253P-A
ایده آل برای: تکنیک مو به مو، خطوط ظریف فرم دادن به لب و چشم، سایه ملایم
نکته مهم: این کارتریج را در یک محل به طور مکرر استفاده ننمایید. بسیار مناسب برای ترمیم تاتوهای قبلی، تراکم خطوط بسیار بالا.

3-sloped 3-slope cartridge

قطر سوزن: 0.4mm
کد محصول: E-0253S-A
ایده آل برای: ابـروها و لب ها، تکنیـک های ویـژه متعـدد بـرای افراد حـرفـه ای کـه دوره های ویژه را سپری نموده اند.
اطلاعات بیشتر: توسط دکتر Linda Dixon طراحی شده است. این کارتریج نیاز به دوره آموزشی ویـژه دارد. به طـور صحیـح استفاده شود تا تمام سـوزنها به طـور یکسان وارد پوست شـوند. این کارتـریج برای شما امکـان کاربری وسیعی را ایجاد می نماید.

4-flat

4-flat cartridge

قطر سوزن: 0.4mm
کد محصول: E-0254-A
ایده آل برای: سایه ملایم لب، سایه ابرو

5-power1 5-power cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0255P-A
ایده آل برای: ترسیم خطوط متوسط، فرم دادن به لب و چشم، پر کردن سطوح وسیع
نکته مهم: این کارتریج را در یک محل به طور مکرر استفاده ننمایید. بسیار مناسب برای ترمیم

5-shader

5-shader cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0255-A
ایده آل برای: سایه ابرو، لب و پلک

5-magnum 5-magnum cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0255M-A
ایـده آل بـرای: ترمیـم هاله سینه و ترمیـم اسکارها به روش میکروپیگمنتیشن، سایه لب، پـر کردن لب، سایه کامل

5-sloped1

5-slope cartridge

قطر سوزن: 0.4mm
کد محصول: E-0255S-A
ایـده آل بـرای: تکنیک های ویـژه متعـدد بـرای افراد حرفه ای که دوره های آموزشی ویژه را سپری نموده اند.
اطـلاعات بیشـتر: توسط دکـتر Linda Dixon طـراحی شـده است، این کارتـریـج نیـاز بـه دوره آموزشی ویـژه دارد. به طـور صحیح استفاده شود تا تمام سوزن ها به طـور یکسان وارد پوست شـوند. این کارتـریج برای شما امـکان کاربـری وسیعـی را ایجـاد می نماید.

7-round 7-round cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0257-A
ایده آل برای: سایه لب، به روش میکروپیگمنتیشن ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارها

7-power1

7-power cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0257P-A
ایده آل برای: خطوط پهن برای فرم دادن به لب، سطوح وسیع
نکته مهم: این کارتریج را در یک محل به طور مکرر استفاده ننمایید. بسیار مناسب برای ترمیم تاتوهای قبلی، تراکم بالای سوزن ها.

9-magnum1 9-magnum cartridge

قطر سوزن: 0.3mm
کد محصول: E-0259-A
ایده آل برای: ترمیـم هاله سینه، ترمیـم اسکار به روش میکروپیگمنتیشن، سایه ابرو و لب
اطلاعات بیشتر: این کارتریج برای سطوح وسیع به کار می رود.

.